Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Brudzew
Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)
Wymagane dokumenty Druk DT-1 Druk DT-1/A
Czas realizacji Do 30 dni
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie deklaracji, 2. Weryfikacja deklaracji,
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Profil zaufany
BIP bip.brudzew.pl
Telefon 632798340
Fax 632892049
Słowa kluczowe Deklaracja na podatek od środków transportowych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Z-1
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Brudzew
Kogo dotyczy Zgłoszenie składa właściciel nieruchomości lub pełnomocnik
Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm., Art. 83f, ust. 4,)
Wymagane dokumenty Zgłoszenie + rysunek lub mapka
Czas realizacji W ciągu 21 dni - oględziny drzewa, w ciągu 14 dni od oględzin - ewentualny sprzeciw Wójta
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji o sprzeciwie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
Rezultat realizacji usługi Milcząca zgoda organu lub decyzja o sprzeciwie
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie wniosku przez właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo, 2. Milcząca zgoda organu lub wniesienie sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Profil zaufany
BIP bip.brudzew.pl
Telefon 632798336
Fax 632892049
Słowa kluczowe Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych
WN-109
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-51
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
WN-17
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku/zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań
WN-39
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
WN-01
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych i o figurowaniu w ewidencji podatników
WN-82
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
WN-177
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
WN-155
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm., Art.5a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm., Art.10a) Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, ust. 6,) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: