Przejdź do treści

e-Usługi

1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Brudzew
Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)
Wymagane dokumenty Druk DT-1 Druk DT-1/A
Czas realizacji Do 30 dni
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie deklaracji, 2. Weryfikacja deklaracji,
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Profil zaufany
BIP bip.brudzew.pl
Telefon 632798340
Fax 632892049
Słowa kluczowe Deklaracja na podatek od środków transportowych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Z-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Brudzew
Kogo dotyczy Zgłoszenie składa właściciel nieruchomości lub pełnomocnik
Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm., Art. 83f, ust. 4,)
Wymagane dokumenty Zgłoszenie + rysunek lub mapka
Czas realizacji W ciągu 21 dni - oględziny drzewa, w ciągu 14 dni od oględzin - ewentualny sprzeciw Wójta
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji o sprzeciwie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
Rezultat realizacji usługi Milcząca zgoda organu lub decyzja o sprzeciwie
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie wniosku przez właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo, 2. Milcząca zgoda organu lub wniesienie sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Profil zaufany
BIP bip.brudzew.pl
Telefon 632798336
Fax 632892049
Słowa kluczowe Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych
WN-109
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
WN-51
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
WN-17
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku/zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań
WN-39
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i/lub umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym
WN-31
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
WN-01
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
CUKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
UKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych i o figurowaniu w ewidencji podatników
WN-82
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
WN-177
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
WN-155
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
DO-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: