Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy Brudzew dotycząca ochrony danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, że:
1. Administratorem Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Brudzew reprezentowany przez Wójta Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: dpo@brudzew.pl, tel.: 63 279 83 27.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, Rozporządzenia w celu realizacji zadań Gminy Brudzew określonych przepisami prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców jeżeli wynika, to z przepisów prawa bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który w jego imieniu realizuje przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię¬dzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów określonych w przepisach prawa w tym również obowiązku archiwizacyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprosto¬wania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.

 

Ułatwienia dostępu: